NewsWhen we think of renewable energy, the first ones that probably come to mind are solar and wind. And the decentralization of power generation is something that has inspired engineers and inventors around the world. So what about converting the mechanical energy generated when people walk into electrical energy? This can be done thanks to the technology developed by Laurence Kemball-Cook, founder of Pavegen. Using platforms set into pavements, Pavegen converts steps into electricity (while also generating data and even rewards). But before you go out there feeling like Michael Jackson in Billie Jean, you need to understand how this system works. Energy is generated when a footprint compresses the board from a depth of 5mm to 10mm. The triangular design maximizes output power and data capture, and its high durability and ease of installation allow for seamless integration in any location.Through electromagnetic induction from copper coils and magnets, each step produces 2 to 4 joules, which generates an average of 5 watts of energy: enough to operate an LED bulb for 30 seconds. This energy is stored in batteries that can power lights or other devices, such as speakers. In addition to generating power, Pavegen can use Bluetooth to connect to smartphone apps, and the system can also communicate with building management systems. The system has already been tested in malls, airports, shops, shopping streets and even on football pitches. А децентрализирането на производството на електроенергия е нещо, което вдъхнови инженери и изобретатели от цял свят.

И така, какво ще кажете за превръщането на механичната енергия, генерирана, когато хората ходят, в електрическа енергия? Това може да стане благодарение на технологията, разработена от Лорънс Кембал-Кук, основател на Pavegen.

Използвайки платформи, поставени в тротоарите, Pavegen преобразува стъпките в електрическа енергия (като същевременно генерира данни и дори награди). Но преди да излезете там, чувствайки се като Майкъл Джексън в Били Джийн, трябва да разберете как работи тази система.

Енергия се генерира, когато отпечатък от стъпка компресира дъската от дълбочина от 5 mm до 10 mm. Триъгълният дизайн максимизира изходната мощност и улавянето на данни, а неговата висока издръжливост и лекота на инсталиране позволяват безпроблемното интегриране на всяко място.

Чрез електромагнитна индукция от медни намотки и магнити, всяка стъпка произвежда от 2 до 4 джаула, което генерира средно 5 вата енергия: достатъчно за работа на LED крушка за 30 секунди. Тази енергия се съхранява в батерии, които могат да захранват светлини или други устройства, като високоговорители.

В допълнение към генерирането на енергия, Pavegen може да използва Bluetooth за свързване с приложения за смартфони и системата може също да комуникира със системи за управление на сгради.

Системата вече е тествана в молове, летища, магазини, търговски улици и дори на футболни игрища.

Тротоари, които генерират енергия чрез вървене