052 626 630

Monblan Design © 2023 Всички права запазени

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За да възложите проектиране на архитект или архитектурно студио трябва да окомплектовате определен набор от документи.

Един от най-важните документи е визата за проектиране или извадка от действащия ПУП. Изисква се чрез попълнен формуляр в съответната община и се издава от главния или районния архитект.

За да ви издадат виза, ще са ви нужни копие от нотариален акт, актуална кадастрална скица на имота (може да се извади от службата по кадастъра), нотариално съгласие на съсобственици при съсобственост.

Визата за проектиране дава ясна представа на архитекта относно нормативните показатели – височина на застрояване, вид на застрояване, плътност на застрояване, коефициент на интензивност, процент на озеленяване, отстояния, линия на застрояване и др.

Архитектът ще има нужда и от тахиметрично заснемане на имота, което се извършва от геодезист. Това е електронен чертеж, който указва реалните граници на имота, денивелацията на терена, съществуващи сгради, шахти, кладенци, дървета и др.

Визата за проектиране и тахиметричната снимка са нужни на архитекта за да започне работа по идейния проект.

За да започнете строителство, ви е необходим одобрен проект, който включва различни проектни части и документи:

1. Копие от документ за собственост.
2. Актуална кадастрална скица.
3. Виза за проектиране, съгласувана с експлоатационните дружества (Енерго и ВиК).
4. Предварителни договори с експлоатационните дружества (Енерго и ВиК).
5. Проектна документация от инвестиционни проекти.

Проектната документация за различните категории обекти е различна. За еднофамилна къща например са нужни проекти по част Архитектура, част Конструкции, част Геодезия, част Ел. инсталации, част ВиК, част Пожаробезопасност, част Озеленяване, част ОВК, Доклад за енергийна ефективност, геоложки доклад.

Всичко това се входира в общината и ако проектите и документите са изрядни, ще ви бъде издадено разрешение за строеж. Разрешението за строеж има давност – до 3 години трябва да започнете строителство, до 5 години трябва да сте завършили грубия строеж. В случай, че този срок не се спази, той може да бъде презаверен, но само веднъж.

Проектирането е разделено на няколко фази: фаза идеен проект, фаза технически проект и фаза работен проект. Идейната фаза е с концептуален характер. С нея се изследват възможностите на инвестиционното намерение, свързани със строителството.

Определят се визията и обемите на сградата, приблизителната квадратура, ситуирането на сградата в парцела, строителните материали, функционалното решение, площта на помещенията, височината на етажите и др.

С техническия проект се конкретизират и допълват всички проектни решения и въпроси от идейния проект. Представят се ситуационно решение, разпределения на всички етажи с нанесени мебели и специфични детайли, изобразяват се всички размери и коти, покривни линии, фасади с използвани материали, разрези с нанесени височини и др. Техническият архитектурен проект е неразделна част от документите, нужни за издаване на разрешение за строеж.

Работният проект до голяма степен се припокрива с техническия проект, но може да се каже, че е доста по-подробен и с повече детайли, които могат да послужат като директно задание за офериране и производство.
За издаване на разрешение за строеж е нужен технически проект.

Качествената 3D визуализация ви предоставя възможност да погледнете в бъдещето – да се запознаете подробно с крайния резултат от вашия проект, още преди да са започнали строителните и/или довършителните дейности.

Чрез визуализациите от различни ракурси може да се усети атмосферата на бъдещия проект, да се подберат подходящите цветове и материали, да се провери как се вписва новият проект в съществуващата околна среда и инфраструктура.
Архитектурната визуализация не е задължителна за издаване на разрешение за строеж.

Тя е обаче отличен инструмент за стилна и професионална презентация на вашите проекти. Също така ви спестява онези допълнителни финансови разходи, които са следствие от експерименти с различни материали и пропиляно време в разговори с неправилните търговски представители.

В Монблан Дизайн работят дизайнери и архитекти с пълна проектантска правоспособност, издадена от Камарата на Архитектите в България.

Тази правоспособност ни позволява да проектираме сгради от всякакъв тип без ограничение за височина и квадратура.

Можем да проектираме жилищни, индустриални и обществени сгради, с монолитна, метална, дървена или смесена конструкция.

При актуална виза за проектиране (извадка от действащ ПУП) и наличие на тахиметрична снимка, може да се започне проектиране на идейна фаза, която в зависимост от големината на обекта, етажността и сложността, може да отнеме между 10 и 30 работни дни.

След одобрение на идейна фаза, може да се пристъпи към технически архитектурен проект, който отнема между 2 седмици и месец. След съгласуване на архитектурата част с Конструктивната, се подават архитектурни подложки към другите специалности – Ел, ВиК, Пожарна безопасност, ОВК и др.

Когато всички специалисти завършат проектите по своите специалности, се разпечатват по 3 бр. папки, съдържащи нужната информация за издаване разрешение за строеж – чертежи, обяснителни записки, удостоверения за правоспособност, застраховки.

Това отнема още около четири-пет седмици. Така в рамките на два-три месеца могат да бъдат изработени всички необходими проекти за издаване разрешение за строеж.